aureus_logo-new
Leasing w walucie obcej – kiedy opłaca się go wziąć?

Popularność leasingów w walutach obcych rośnie z uwagi na wzrost stóp procentowych w Polsce. Wśród polskich przedsiębiorców dominuje leasing w euro, ponieważ leasing w innej walucie nie jest tak łatwo dostępny. Do najczęściej finansowanych środków trwałych w leasingu walutowym zalicza się samochody ciężarowe, dostawcze, ciągniki, przyczepy, maszyny i urządzenia.


Na czym polega leasing w walucie obcej?


Leasing walutowy to spłacanie przedmiotu umowy przez leasingobiorcę w walucie obcej

Wartość początkowa (kwota należna) uwzględniona w ewidencji środków trwałych ustalona jest po kursie faktycznie zastosowanym w dniu rozliczenia transakcji. Część kapitałowa raty będzie niższa lub wyższa od wartości stanowiącej spłatę wartości początkowej w momencie wyceny niektórych rat leasingowych, przeliczonych na złotówki po kursie bieżącym. Wówczas różnice kursowe powstające z wykorzystania innych kursów walut należy odnieść na konto przychodów lub kosztów finansowych.


Podczas wyliczania oprocentowania w leasingu walutowym bierze się pod uwagę wskaźnik obowiązujący w strefie euro - stawka EURIBOR, a nie obecny w Polsce - WIBOR. W efekcie okazuje się, że leasing walutowy w euro korzystniej wychodzi od leasingu złotówkowego.


Przedsiębiorca chcący skorzystać z leasingu walutowego powinien sprawdzić:

  • jaki kurs został zastosowany, 
  • z jakiego banku będzie rozliczenie umowy leasingu, 
  • jaka jest wartość ofertowa środka trwałego w walucie obcej.


Faktura zakupowa w leasingu walutowym może być wystawiona w walucie obcej oraz w złotówkach. Jeśli w złotówkach - wartość z tytułu przedmiotu leasingu finansowego zostanie przeliczona na euro po kursie bieżącym, zaproponowanym przez finansującego lub przy zastosowaniu ogłoszonego przez NBP średniego kursu przewidzianej w umowie waluty. 


Kiedy warto wziąć leasing w walucie obcej?


Tak jak pisaliśmy we wstępie, na zainteresowanie leasingiem w walucie obcej ma wpływ wzrost stóp procentowych w Polsce. Wysokie stopy procentowe przekładają się na wzrost kosztów kredytu i leasingu. 


W takiej sytuacji przedsiębiorstwo, które osiąga dochody w obcej walucie (np. euro) może pokusić się o leasing w walucie obcej i tym samym złagodzić skutki wysokich stóp procentowych. 


Spadek stóp procentowych nie nastąpi zbyt szybko, a nawet jeśli nastąpi, to stopniowo. Umowy leasingu najczęściej trwają 2-3 lata i póki co można założyć, że w tym okresie stopy procentowe w Polsce nie spadną drastycznie. 

 

Leasing walutowy - jakie są koszty przewalutowania?


W przypadku spłacania rat umowy leasingu walutowego, uwzględnionych w umowie leasingu, przedsiębiorca może uniknąć kosztów przewalutowania, jeśli uzyskuje przychody w walucie, którą umowa leasingu przewiduje. 


Jeśli przedsiębiorca nie posiada obcej waluty lub rachunku walutowego, zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikających przez różnice kursowe pomiędzy zakupem, a sprzedażą waluty (tzw. spread). 


Dodatkowe koszty pojawią się również w momencie, kiedy firma leasingowa dokona transakcji za przedmiot leasingu walutowego w walucie innej niż euro, np. w złotówkach. W przypadku leasingu walutowego, leasingodawca będzie musiał dokonać przewalutowania po kursie banku, który obsługuje konkretną firmę leasingową.


Leasing walutowy - jakie są zasady rozliczania?


Zasady rozliczania umów leasingu w walucie innej niż złotówki zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa".

"Jeśli zapłata i rozrachunki tytułu opłaty leasingowej następują w walucie obcej, to korzystający wycenia w złotych przyjęte w leasing finansowy składniki aktywów, a także wynikające z tego tytułu zobowiązania".


Koszty i przychody w walutach obcych należy przeliczać na złotówki według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia, poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.


W przypadku uzyskiwania przychodów w walucie obcej może dojść do powstawania różnic kursowych

Może to powodować problemy na dwa sposoby:


1.Kurs z dnia otrzymania faktury jest wyższy niż kurs z dnia jej wystawienia


Przykład. Sprzedawca wystawia fakturę na 100 000 € dnia 01.01.2023 r. Kurs euro tego dnia wynosi 4,50 zł. Nabywca otrzymuje fakturę dnia 10.01.2023 r., gdzie kurs euro wynosi 4,70 zł. Różnica kursowa to 20 000 zł na niekorzyść nabywcy.

W tej sytuacji przedsiębiorca jest na straconej pozycji. Ustawa o rachunkowości mówi, że przedsiębiorca ponosi wszelkie koszty, w tym koszty przewalutowania. 

2.Kurs z dnia otrzymania faktury jest niższy niż kurs z dnia jej wystawienia.

Przykład. Sprzedawca wystawia fakturę na 100 000 € dnia 01.01.2023 r. Kurs euro tego dnia wynosi 4,50 zł. Nabywca otrzymuje fakturę dnia 10.01.2023 r., gdzie kurs euro wynosi 4,30 zł. Różnica kursowa to 20 000 zł na korzyść nabywcy.

Różnica kursowa może powstać także w sytuacji, gdy mija czas od momentu otrzymania faktury, do chwili jej opłacenia. 

W przypadku leasingu finansowego w walucie obcej odsetkowa część opłaty leasingowej generuje przychód, a w efekcie do powstania różnic kursowych, natomiast część kapitałowa nie generuje przychodu, a tym samym nie dochodzi do powstania różnic kursowych. 

Leasing finansowy w walucie obcej - dla kogo?

Przedsiębiorcy mający rachunek walutowy  w euro mogą skorzystać z umowy leasingu w walucie obcej. Firmy leasingowe oczekują od leasingobiorcy pisemnego oświadczenia o tym, jaki procent przychodów firmy wynoszą wpływy w euro. Generalnie przyjmuje się, że jeśli firma nie osiąga 20% dochodów w euro, uzyskanie finansowania może być problematyczne. Przedsiębiorcy zarabiający wyłącznie w polskim złotym i tym samym wnioskując o leasing finansowy w walucie euro, prawdopodobnie spotkają się z odmową.Aureus  Sp. z o.o.

NIP 631 264 4058

REGON 242 799 493

Biuro Gliwice

ul. Pionierów 8,

44-117 Gliwice


Biuro Tarnobrzeg

Al. Warszawska 227/B

lok BA 01,

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

39-400 Tarnobrzeg


Biuro Andrychów

ul. Fabryczna 3b,

34-120 Andrychów


Oddział Północ

Kartuzy

ul. Kościuszki 27

83-300 Kartuzy

tel. +48 690 016 356

polnoc@aureus.pl