Ubezpieczenia rolnicze, komunikacyjne i inne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie obowiązkowe OC oraz dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe AC

 • Auto Casco dopasowane do potrzeb klienta na wypadek kradzieży i szkód losowych;
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażera, obejmujące również wypadki w trakcie wsiadania i wysiadania;
 • Assistance, obejmujący pomoc w trakcie awarii, kolizji, kradzieży samochodu;
 • Ubezpieczenie szyb, dzięki któremu w przypadku uszkodzenia szyb pojazdu, nie ma konieczności zgłaszania szkody z AC, które spowodowałoby  utratę zniżek;
 • Ochrona zniżek w OC i AC
 • Najtańsze pakiety dla transportu ciężkiego

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ochrona na wypadek ognia i zdarzeń losowych, kradzieży i dewastacji

 • Możliwość ubezpieczenia nie tylko budynków i mieszkań, ale także domów letniskowych, basenów, ogrodzeń, nagrobków cmentarnych czy budynków w trakcie budowy;
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego i szklanych elementów;
 • Możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o NNW, ochronę prawną czy assistance

Ubezpieczenie turystyczne

Ochrona podczas zagranicznego wyjazdu turystycznego, służbowego lub do pracy

 • Pomoc w zorganizowaniu wizyty lekarskiej, pokrycie kosztów leczenia i lekarstw;
 • Możliwość ubezpieczenia bagażu, który uległ zniszczeniu lub został skradziony;
 • Możliwość otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystany karnet z powodu nagłego zachorowania;
 • Możliwość wykupienia OC w życiu prywatnym na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim

OC rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkody wyrządzonej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

 • Ubezpieczenie od szkód spowodowanych przez pojazdy wolnobieżne, które są własnością rolnika;
 • Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym lub wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, będących częścią gospodarstwa rolnego

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie obiektów budowlanych o powierzchni, powyżej 20 m2, które są trwale związane z gruntem.

Ubezpieczenie mienia ruchomego

Ubezpieczenie przeznaczone dla posiadaczy mienia w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja rolna

 • Ubezpieczenie wszelkich ruchomości domowych, elementów stałych, a także sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów i zapasów i zwierząt gospodarskich;
 • Możliwość rozszerzenia o kradzież z włamaniem i szkody wodno-kanalizacyjne.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie obowiązkowe dla rolników, którzy uzyskali dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych

 • Dotowane ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne upraw,
 • Niedotowane ubezpieczenie upraw,
 • Niedotowane ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach foliowych,
 • Niedotowane ubezpieczenie środków do produkcji roślin i nakładów poniesionych na uprawę roślin

Ubezpieczenie mienia (działalność gospodarcza)

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości od ognia i zdarzeń losowych, kradzieży, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków

 • OC Najemcy- ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez osoby, które wynajmują lokal komercyjny;
 • Bagaż i Cargo- ochrona mienia prywatnego i służbowego, w tym kluczy, gotówki, bagaży osób bliskich lub trzecich;
 • Dom i Firma Assistance- ubezpieczenie pozwalające na skorzystanie z pomocy interwencyjnej specjalistów;
 • SOS Assistance- zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budynku czy lokalu w wyniku zdarzeń losowych. Obejmuje m.in. lokal zastępczy, transport lub składowanie mienia.

Ubezpieczenie przewoźnika - OCPD

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

 • Ochrona z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
 • Zabezpieczenie w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru oraz opóźnienia dostawy;
 • Pokrycie kosztów związanych z przechowaniem ładunku oraz obrony sądowej w przypadku wystąpienia zdarzenia;
 • Możliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe ryzyka, np. usunięcie skutków szkód;
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia przewozów kabotażowych dla firm zarejestrowanych na terenie Polski, przewożących towary poza granicą Polski

Korzyści

 • OC rolnika - AureusOchrona zniżek
 • Ubezpieczenie upraw rolnych - AureusDodatkowe zniżki na przedłużenie polisy
 • Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego - AureusMinimum formalności
 • Ubezpieczenie podróży od 5 zł za dzień
 • Fachowa pomoc i wsparcie