Podobnie jak inne grupy społeczne, także rolnicy zobowiązani są do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest zawierane na okres do 12 miesięcy. Wnioski o składanie umów ubezpieczenia są składane przez producentów rolnych w zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat. Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia: upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru lub bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń, a także od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne oraz w wyniku uboju z konieczności. Co ważne, w przypadku zmiany producenta danego gospodarstwa rolnego prawa i obowiązki starego producenta wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą na nowego producenta.

Firma Aureus zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla rolników. W naszej ofercie znajduje się: ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie przewoźnika, ubezpieczenie mienia ruchomego, ubezpieczenie maszyn rolniczych, ubezpieczenie transportu ciężkiego, ubezpieczenie upraw rolnych czy OC rolnika i OC na ciągnik.

OC ROLNIKA – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

OC rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkody wyrządzonej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Rolnicze OC można rozdzielić na dwie kategorie. Pierwsza to ubezpieczenie od szkód spowodowanych przez pojazdy wolnobieżne, które są własnością rolnika. Druga to ubezpieczenie od szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym lub wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. OC dla rolnika to podstawa dla osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE GOSPODARSTW ROLNYCH

Równie ważne, bo także obowiązkowe (dla budynków będących częścią gospodarstwa rolnego) jest ubezpieczenie dla gospodarstw rolnych. W tym zakresie Aureus oferuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 20 m2, które są trwale związane z gruntem.

RODZAJE UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH

Kolejnym obowiązkiem dla rolnika, który uzyskał dopłatę bezpośrednią do gruntów rolnych,  jest ubezpieczenie upraw rolnych. Wśród nich można wyróżnić dotowane ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne upraw, niedotowane ubezpieczenie upraw, niedotowane ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach foliowych oraz niedotowane ubezpieczenie środków do produkcji roślin i nakładów poniesionych na uprawę roślin. Dzięki ubezpieczeniu uprawy rolnej możemy liczyć na odszkodowanie w przypadku zniszczeń i strat spowodowanych anomaliami pogodowymi czy ubojem zarządzonym przez lekarza weterynarii.

CZY WARTO WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA?

Nie mniej ważne jest dobrowolne ubezpieczenie przewoźnika od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki tej ofercie możemy zyskać ochronę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, zabezpieczenie w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru oraz opóźnienia dostawy, pokrycie kosztów związanych z przechowaniem ładunku oraz obrony sądowej w przypadku wystąpienia negatywnego zdarzenia. Zakres przewoźniczego ubezpieczenia można także rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, np. usunięcie skutków szkód oraz możliwość wykupienia ubezpieczenia przewozów kabotażowych dla firm zarejestrowanych na terenie Polski, przewożących towary poza granicą Polski.

UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO

Chcąc być pewnym, że nie narazimy się na nagłe i niepotrzebne koszty, warto przyjrzeć się także ubezpieczeniu mienia ruchomego. Zapewniamy ubezpieczenie wszelkich ruchomości domowych, elementów stałych, a także sprzętu rolniczego, ziemiopłodów, materiałów, zapasów i zwierząt gospodarskich. Pakiet istnieje również w wersji rozszerzonej o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i szkód wodno-kanalizacyjnych. Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązkowemu ubezpieczeniu mienia ruchomego podlegają: odłączone od pnia i wykopane ziemiopłody oraz ich przetwory, inwentarz żywy i martwy, narzędzia i materiały służące do potrzeb własnych gospodarstw oraz ruchomości domowe właściciela indywidualnego gospodarstwa i jego domowników prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, a w spółdzielniach – urządzenie lokali biurowych i innych.

AGROCASCO – UEBZPIECZENIE MASZYN ROLNICZYCH

Rolnicy, zwłaszcza ci, którzy stale dokonują inwestycji w swoim gospodarstwie, powinni pochylić się nad ubezpieczeniem rolniczych maszyn. Tak zwane agrocasco uchroni nas przed zniszczeniami spowodowanymi różnego rodzaju uszkodzeniami, kradzieżami, pożarami czy huraganami. Ubezpieczeniem można objąć m.in. kombajn, ciągnik, agregat, siewnik, kosiarkę lub glebogryzarkę. Dzięki naszej wyjątkowej ofercie można zaoszczędzić m.in. na OC na ciągniki, płacąc niewielką stawkę za ubezpieczenie i nie musząc się przejmować nagłą awarią sprzętu.

UBEZPIECZENIE TRANSPORTÓW CIĘŻKICH

Dobrowolne ubezpieczenie transportów ciężkich to ostatni, ale równie ważny element całej oferty Aureusa skierowanej dla gospodarstw rolnych. Korzyści z tej propozycji jest sporo: ochrona z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, zabezpieczenie w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru oraz opóźnienia dostawy, pokrycie kosztów związanych z przechowaniem ładunku i obrony sądowej w przypadku wystąpienia zdarzenia. Ponadto wachlarz zabezpieczeń można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, np. usunięcie skutków szkód lub wykupienie ubezpieczenia przewozów kabotażowych dla firm zarejestrowanych na terenie Polski, przewożących towary poza granicą Polski.

Bogate doświadczenie firmy Aureus w zakresie ubezpieczeń, także tych kierowanych do rolników, jest gwarancją wysokiej jakości usług i pewności wypłacenia odszkodowania w razie ewentualnych szkód.